Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvene
znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija na neodređeno
vrijeme u punom radnom vremenu,
2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto višeg predavača
iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena
grana anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog
polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za strojeve
i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu
4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog
polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
Pristupnici natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.
93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,
139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.
106/06.), uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja
i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom
Sveučilišta i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr

Pristupnici natječaju pod točkom 1. se prijavljuju na obrascu 2 – koji se nalazi na
www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom
diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora
znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, presliku
Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden
postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti
i citiranosti objavljenih radova, pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete.

Pristupnici natječaju pod točkom 2. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.
93/14.), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,
139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/2012.),
te uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr Pristupnici natječaju pod točkom 2. se prijavljuju na
obrascu 3 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis s
opisom nastavne i stručne djelatnosti, presliku diplome o završenom diplomskom
sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti,
presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, preslika potvrde o
položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija),
dokaz o radnom iskustvu u struci, pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja
kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, osim kod prvog
izbora u nastavno zvanje, popis radova i radove, dokaz o završenom programu pedagoško-
psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko nisu završili nastavnički studij), dokaz
o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet propisano
poznavanje hrvatskog jezika i dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne
visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici natječaju pod točkom 3. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.
93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti o i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07.,
45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Fakulteta i člankom 41. Pravilnika o provedbi
postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku www.pfos.unios.hr
Pristupnici natječaju pod točkom 3. se prijavljuju na obrascu br. 4 – koji se nalazi na
www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, presliku
diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, prijepis ocjena odnosno dopunsku
ispravu o studiju i potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je
pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij).

Pristupnici natječaju pod točkom 4. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.
93/14.), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,
139/13., 101/14. i 60/15.), Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Poljoprivrednog fakulteta:
završen diplomski sveučilišni studij iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja
poljoprivreda, najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili objavljena najmanje tri stručna
rad. Pristupnici natječaju pod točkom 4. prijavljuju se na obrascu 6 – koji se nalazi na
www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom
diplomskom sveučilišnom studiju, ukoliko ima stečen akademski stupanj, presliku diplome o
stečenom akademskom stupnju magistra znanosti i/ili presliku diplome o stečenom
akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o radnom iskustvu u struci i/ili popis radova i
radove.

Pristupnici natječaja pod točkom 1., 2. i 3. koji su strani državljani dužni su priložiti dokaz o
poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike
(C2).

Svi pristupnici natječaju pod točkom 3. i 4. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju
pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja
biti će obaviješteni putem mrežnih stranica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku –
www.pfos.unios.hr Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po pozivu za testiranje smatrat
će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju.
Svi pristupnici Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15
dana od dana njegova dovršetka.
Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u pisanom obliku u dva
primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. formatu.
Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni
fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom “prijava na
natječaj”.

Uredio |2016-12-14T14:27:02+01:0014.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave