Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – natječaj (12. srpnja 2017.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora za znanstveno područje Interdisciplinarne prirodne znanosti i Interdisciplonarne društvene znanosti (znanstvena polja 1.5. Biologija i 5.7. Pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslove nabave na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste-voditelj ostale ustrojstvene jedinice/voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2, a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 6. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u.

 

Pristupnici pod točkama 3., 4. i 5. u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

 

Pristupnici pod točkom 3. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo: dvije (2) godine

 

Pristupnici pod točkom 4. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • stečena srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • položen vozački ispit B kategorije
 • radno iskustvo: tri (3) godine

 

Pristupnici pod točkom 5. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • završena osnovna škola

 

Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obvezni su pristupiti pisanoj provjeri znanja/razgovoru, o čijem će mjestu i vremenu održavanja biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po obavijesti za testiranje, smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaz iz kojeg je navedeno pravo vidljivo, potvrdu o nezaposlenosti, dokaz kako je raskinut radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je 30 dana od objave u Narodnim novinama, a pod točkama 3., 4. i 5. otvoren je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Natječaj FOOZOS

 

 

 

Uredio |2017-07-12T10:30:47+02:0012.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave