Filozofski fakultet Osijek – Natječaj – 8.3.2017.

 

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. jednog zaposlenika/zaposlenice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za studentska pitanja u Uredu za studentska pitanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti pod točkama 1. i 2.:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu: Obrazac broj 2. za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja ( pod d) naslovno suradničko zvanje) objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica za obrasce: http://www.ffos.hr/ nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenim obrascima pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

 

Uvjeti pod točkom 3.

Pristupnici uz prijavu prilažu:

– presliku diplome diplomskog (dodiplomskog) sveučilišnog studija društvenog ili

humanističkog smjera (VSS)

  • životopis s podatcima o školovanju i radnom odnosu (radno iskustvo minimalno 6 mjeseci u struci – elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od 6 dana od objave natječaja

– presliku domovnice

  • presliku rodnog lista
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) ili potvrdu o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ broj 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13. i 92/14.). Potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva.

Od pristupnika se traži poznavanje rada na PC-u (obvezno word i excel).

Pristupnik za radno mjesto pod točkom 3. bit će izabran prema Kriterijima za izbor stručnog suradnika za studentska pitanja u Uredu za studentska pitanja koji su dostupni na sljedećoj poveznici:

 

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za studentska pitanja u Uredu za studentska pitanja

 

Natječaj pod točkom 1. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

 

Natječaj pod točkama 2. i 3. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12.).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – navesti za što se pristupnik prijavljuje

Uredio |2017-03-08T15:27:40+01:0008.03.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave