FILOZOFSKI FAKULTET RASPISUJE NATJEČAJ – 8.9.2016.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
FILOZOFSKI FAKULTET
RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor
1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta
4. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
5. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj odsjeka/voditelj Ureda za knjigovodstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
6. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj odsjeka/voditelj Ureda dekana, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti pod točkama 1. do 4.:
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14.) dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, i 60/15 – OUSRH) i Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanje i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, te za točke 1. i 2. uvjete prema Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06.).
Pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu (Obrazac broj 2 za izbor u znanstveno-nastavna zvanja ili Obrazac broj 4 za izbor u suradničko zvanje asistenta) objavljenom na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica za Pravilnik i obrasce: O nama / Dokumenti / Uvjeti napredovanja nastavnika / Pravilnici).
Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta obvezno moraju priložiti potvrdu Fakulteta da su bili među 10% najboljih studenata.
Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).
U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pored dokumentacije utvrđene u navedenim obrascima pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Uvjeti pod točkom 5. i 6.:
Pristupnici uz prijavu prilažu:
– presliku diplome dodiplomskog ili diplomskog studija ekonomskog smjera (VSS) (za točku 3.)
– presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (gimnazija, upravna) (za točku 4.)
– životopis s podatcima o školovanju i radnom odnosu (radno iskustvo minimalno 2 godine u struci – Potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
– presliku domovnice
– presliku rodnog lista
– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.
Pristupnik koji se poziva na prioritet pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo u jednakim uvjetima i dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
Od pristupnika se traži poznavanje rada na PC-u (obvezno word i excel).
Pristupnik za radno mjesto pod točkom 5. bit će izabran prema kriterijima za izbor voditelja Odsjeka za knjigovodstvo koji su objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta pod linkom „Natječaj za položajno radno mjesto voditelj Odsjeka za knjigovodstvo”.
Pristupnik za radno mjesto pod točkom 6. bit će izabran prema kriterijima za izbor voditelja Ureda dekana koji su objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta pod linkom „Natječaj za položajno radno mjesto voditelj Ureda dekana”.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
FILOZOFSKI FAKULTET
31000 Osijek
Lorenza Jägera 9
S naznakom “za natječaj – navesti za što se prijavljujete”

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Uredio |2016-09-08T11:47:53+02:0008.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave