Natječaj – 08.12.2016.

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 2. 2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 3. 3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 4. 4. jednog zaposlenika na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj referade za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 5. 5. jednog zaposlenika na radno mjesto III. vrste – upravni referent za urudžbeni zapisnik i administrativne poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici natječaja pod točkom 1., 2., 3. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 106/16.) i posebne uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravilnik je objavljen na www.unios.hr).

Pristupnici natječaja pod 1., 2., 3., prijavljuju se na Obrascu broj 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (obrazac se nalazi na www.pravos.hr), te prilažu dokumentaciju sukladno Obrascu broj 2.

 

Pristupnici natječaja pod točkom 4. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski studij javne uprave
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje najmanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu

 

Pristupnici natječaja pod točkom 5. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema upravnog ili društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 4. i 5. obvezni su priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)

 

Za pristupnike prijavljene pod točkom 4. i 5. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se pisano testiranje, te za pristupnike koji zadovolje na pisanom testiranju provest će se usmeno testiranje (intervju). Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/intervju, obavijest o rezultatima natječaja idr.) bit će objavljene na web stranici Fakulteta (www.pravos.hr).

 

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj pod točkom 1., 2., 3. podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj pod točkom 4. i 5. podnose se u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave se podnose na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj – radno mjesto ___________.”

 

 

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Uredio |2016-12-12T09:08:05+01:0008.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave