Natječaj EFOS – 08.09.2017

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.) i moraju imati završeno osnovno obrazovanje. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  1. životopis
  2. izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
  3. potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja.

 

Dokumentacija se predaje se u dva primjerka. Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.efos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Uredio |2017-09-08T08:34:06+02:0008.09.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave