Natječaj Ekonomski fakultet u Osijeku (9. 6. 2017.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane financije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za informatiku i računalnu mrežu u Odjeljku/Uredu za informatiku i računalnu mrežu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste-voditelja ostale ustrojstvene jedinice/voditelja Ureda za tehničke i pomoćne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručnog referenta za studentska pitanja na poslijediplomskim studijima u Odjeljku/Uredu za studente na poslijediplomskim studijima na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  7. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-računovodstvenog referenta u Odjeljku/Uredu za financijske poslove u Pododsjeku/Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.).

 

Pristupnici na natječaj pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 92. stavkom 2., člankom 93. stavkom 1. i stavkom 2. podstavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Obrasci br. 2. i 7., Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.efos.unios.hr.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj pod točkama 1., 2. i 3., predaje se u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. Za pristupnike na natječaj pod točkama 1., 2. i 3. koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 4. dužni su ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij informatičkog ili računalnog smjera, poznavanje engleskog jezika i jedna godina radnog iskustva u struci.

Pristupnici na natječaj pod točkom 5. dužni su ispunjavati sljedeće uvjete: srednja stručna sprema, vozački ispit B kategorije i jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Pristupnici na natječaj pod točkom 6. dužni su ispunjavati sljedeće uvjete: srednja stručna sprema, poznavanje rada na računalu i jedna godina radnog iskustva.

Pristupnici na natječaj pod točkom 7. dužni su ispunjavati sljedeće uvjete: srednja stručna sprema ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu i jedna godina radnog iskustva.

Pristupnici na natječaj pod točkama 4., 5., 6. i 7. uz prijavu na natječaj dužni su priložiti: životopis; izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome; potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj pod točkama 4., 5. i 6. i 7. predaje se u dva primjerka. Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.efos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkama 1. i 2. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkama 3., 4., 5., 6. i 7. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Uredio |2017-06-09T07:55:24+02:0009.06.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave