Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Za prijavu na natječaj pod točkom 1. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Za prijavu na natječaj pod točkom 2. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
• najmanje 1 godina radnog iskustva
• poznavanje rada na računalu

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita koje su ga dužne položiti u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Uredio |2016-06-01T09:35:17+02:0030.05.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave