Natječaj FERIT-a – 27.04.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

 

  1. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja računarstvo na neodređeno vrijeme u punome radnom vremenu u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku;
  2. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje višega predavača i nastavno radno mjesto višega predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektroenergetiku;
  3. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 2.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju ispunjavati poseban uvjet: preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika, preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, diplomski sveučilišni studij Računarstvo ili diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 3. obvezni su  priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome
  3. dokaz o državljanstvu
  4. elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

 

S pristupnicima natječaja pod točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će obavljeno  testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnoga za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

 

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će javno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr)

 

 

Pristupnici  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkama 1.i 2. podnose se u roku od 30 dana,  a  pod točkom  3.  u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

 

Uredio |2018-04-27T07:41:08+02:0027.04.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave