Natječaj – Filozofski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane povijest filozofije i hrvatska filozofija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebne sociologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničko zvanje i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  7. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija
  8. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija
  9. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija.

 

 

Uvjeti:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaju pod točkama 4. – 9. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj.

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje,  Obrazac broj 4. za izbor u suradničko zvanje asistenta i Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja (pod d) naslovno suradničko zvanje) objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

 

Natječaj pod točkom 1. – 6. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

 

Natječaj pod točkama 7. – 9. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto za koje se pristupnik prijavljuje

 

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Natječaj FFOS-a

 

Uredio |2017-07-12T10:30:11+02:0012.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave