Natječaj FOOZOS – 19.03.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent u Uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
  3. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije

 

Pristupnici za izbor pod točkom 1. i 3. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor pod točkom 1. i 2. i uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14.). Pristupnici natječaju pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3., a pristupnici za izbor pod točkom 3. prema Obrascu br. 7. Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr).

Pristupnici pod točkom 2. u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Pristupnici pod točkom 2. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:   – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog smjera

– poznavanje rada na računalu

– radno iskustvo: šest (6) mjeseci

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.”

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.– pročišćeni tekst).

Natječaj pod točkom 1. otvoren je 30 dana od objavljivanja, natječaji pod točkama 2. i 3. otvoreni su 8 dana od objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Uredio |2018-03-20T11:26:33+01:0019.03.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave