Natječaj – Odjel za matematiku (19. srpnja 2017.)

 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA MATEMATIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na projektu HRZZ-a ”Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava” na određeno vrijeme od 18 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta počev od 1. listopada 2017.
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na određeno vrijeme – na teret vlastitih sredstava
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta zaposlenice.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta i Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

 

Dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka (od kojih 1 originalni), u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Pristupnik za natječaj pod rednim brojem 1. treba imati doktorat iz matematike, računarstva ili nekog srodnog područja. Od pristupnika  se zahtijeva izvrsno poznavanje područja numeričke linearne algebre i teorije upravljanja te značajno iskustvo u programiranju (Matlab, Pyton, C),  izražena motiviranost za samostalno istraživanje i odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-adresi ntruhar@mathos.hr.

Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 2. i 3. obvezni su, pored dokumentacije iz Obrasca br. 4., priložiti potvrdu fakulteta na kojem su diplomirali da spadaju u red najuspješnijih studenata.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04., 92/25., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 164/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14., potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva). Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se do 15. rujna 2017. na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”, a za natječaj pod rednim brojem 1.i te na e-mail ntruhar@mathos.hr.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

PROČELNICA

Prof. dr. sc. Mirta Benšić

 

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Natjecaj – Asistenti 12.7.17. – novi-2

Uredio |2017-07-19T12:23:49+02:0019.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave