NATJEČAJ ODJELA ZA KEMIJU – 03.03.2017.

KLASA:112-03/17-02/10

URBROJ: 2158-60-60-20-17-01

Osijek, 03. ožujak 2017.

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  2. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
  3. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta)

 

Pristupnici su dužni pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Pristupnici natječaju pod točkom 1. prijavljuju se na obrascu br. 2. – koji se nalazi na http://www.kemija.unios.hr/ , a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova. Uz navedeno, svi pristupnici natječaju za znanstveno-nastavno zvanje docenta obvezni su priložiti i dokaz o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko pristupnik natječaja nije završio nastavnički studij) i potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada.

Pristupnici natječaju pod točkama 2. i 3. prijavljuju se na obrascu br. 4. – koji se nalazi na http://www.kemija.unios.hr/ , a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija ili ovjerenu  presliku dopunske isprave o studiju (preddiplomski i diplomski studij), Potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski studij) i svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada.

Dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u  u PDF-formatu.

Prijave na natječaj s dokumentacijom  za pristupnike iz točke 1., 2. i 3.  podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku -Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31 000 Osijek s naznakom „Za natječaj –docent“, „Za natječaj – asistent“ „Za natječaj – zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

Uredio |2017-03-06T14:06:59+01:0003.03.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave