Natječaj Odjela za kemiju (9. 11. 2016.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu  kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za docenticu na neplaćenom dopustu do treće godine života djeteta

 

  1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odjeljku za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja) na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Svi Pristupnici na natječaj iz točke 1. i 2. moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.)

Svi pristupnici na natječaj za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent iz točke 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i uvjete utvrđene Pravilnikom provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu  kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz točke 1. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.

Uz prijavu na natječaj iz točke 1. (obrazac 4.) potrebno je priložiti i:

  • životopis
  • ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom sveučilišnom studiju prema ranije važećim propisima ili potvrdu o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
  • prijepis ocjena odnosno dopunska isprava završenih studija
  • potvrda o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij)

Navedeni dokumenti dostavljaju se u pisanom obliku u jednom primjerku, i u elektroničnom obliku, na CD-u, u jednom primjerku (PDF format).

Obrazac 4. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za kemiju  http://www.kemija.unios.hr/

Svi pristupnici na natječaj za jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju iz točke 2. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen dodiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu i jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na natječaj iz točke 2. pristupnici su obvezni priložiti: preslik domovnice, životopis, preslik diplome o završenom studiju, preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu, ne stariju od dana objave ovog natječaja i potvrdu o aktivnom poznavanju engleskog jezika.

Prijave na natječaj s dokumentacijom  za pristupnike iz točke 1. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31 000 Osijek s naznakom „Za natječaj – asistent zamjena za docenta“

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja iz točke 2. dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete iz točke 2.  biti će pozvani na pismeno testiranje i razgovor (intervju). O mjestu i vremenu pismenog testiranja i intervjua pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.kemija.unios.hr/.

Za pristupnike koji ne pristupe pismenom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“  br. 116/03.).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od njegovog dovršetka.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Asistent i stručni suradnik-tekst natječaja 2016

Uredio |2016-11-09T14:13:18+01:0009.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave