Natječaj Odjela za kulturologiju (9. 11. 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za kulturologiju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  1. Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kulturologiju
  2. Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kulturologiju
  3. Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kulturologiju

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicima Odjela za kulturologiju.

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema Obrascu 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i  znanstveno-nastavno radno mjesto.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Obrazac 2. je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za kulturologiju (http://kulturologija.unios.hr/odjel/dokumenti/dokumenti-propisi-info/) i mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom: „za natječaj za docenta-filologija“,  „za natječaj za docenta-ekonomija“, „za natječaj za docenta-informacijske i komunikacijske znanosti“.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za kulturologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

DEPARTMENT OF CULTURAL STUDIES

announces

VACANCIES

for the positions of

 

  1. One teacher, a scientific research-teaching grade and a first-category scientific research-teaching work post of an Assistant Professor in the academic discipline of Humanities, academic field of Philology, a permanent employment contract, full time, at the Department of Cultural Studies;
  2. One teacher, a scientific research-teaching grade and a first-category scientific research-teaching work post of an Assistant Professor in the academic discipline of Social Sciences, academic field of Economics, a permanent employment contract, full time, at the Department of Cultural Studies;
  3. One teacher, a scientific research-teaching grade and a first-category scientific research-teaching work post of an Assistant Professor in the academic discipline of Social Sciences, academic field of Information and Communication Sciences, a permanent employment contract, full time, at the Department of Cultural Studies.

In addition to the general conditions as stipulated in the Labor Act (Official Gazette no. 93/14), the candidates for the positions must also meet the conditions as stipulated in the Scientific Activity and Higher Education Act (Official Gazette no. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 – Constitutional Court Decision, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Constitutional Court Decision, and 60/15 – Constitutional Court Decision) and the conditions as stipulated in the Statute of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and the Regulations on the (Re)appointment to the Grades and Appropriate Work Posts of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. The Statute and the Regulations are posted to the website of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and to the website of the Department of Cultural Studies.

The candidates for the positions shall apply to the Open Call while mandatorily providing the documents pursuant to Form 2: Application to the Open Call for the Appointment to a Scientific Research-Teaching Grade and a Scientific Research-Teaching Work Post.

The documents shall be submitted in duplicate (one original and one facsimile copy) and in an electronic form on a CD-ROM as PDFs.

Form 2 is posted to the website of the Department of Cultural Studies (http://kulturologija.unios.hr/odjel/dokumenti/dokumenti-propisi-info/) and to the website of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

The Open Call candidates being the alien nationals are required to provide a proof of the Croatian language proficiency pursuant to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (B1 level).

 

The individuals of either gender may apply for this job opening under the same conditions.

Late or incomplete applications shall not be taken into consideration.

Within thirty (30) days from the announcement of the vacancies, the applications with documentation shall be submitted to the Central Filing and Records Department personally or via mail to the following address: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – Department of Cultural Studies, Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, with the notes “Open Call for the Position of an Assistant Professor – Philology,” “Open Call for the Position of an Assistant Professor – Economics,” or with the note “Open Call for the Position of an Assistant Professor – Information and Communication Sciences,” respectively.

All candidates shall be notified of the Open Call results not later than fifteen (15) days after its termination.

By virtue of the Open Call application, the candidates express their full consent that Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – Department of Cultural Studies, as a personal data collection manager, may collect, utilize, and further process the data, with a purpose of the Open Call procedure implementation, pursuant to the Personal Data Protection Act (Official Gazette no. 106/12 – consolidated text).

9.11.2016. Natječaj za docenta-1

Uredio |2016-11-09T14:19:46+01:0009.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave