Natječaj Odjela za kulturologiju

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –  administrativni referent za studentska pitanja u Uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (zamjena za bolovanje)

 

Pristupnici natječaju su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • srednja stručna sprema društvenog smjera
  • poznavanje rada na računalu
  • jedna godina radnog iskustva

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
  • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.kulturologija.unios.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za kulturologiju, Trg. Sv. Trojstva 3 s naznakom “za natječaj –  administrativni referent“.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za kulturologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka – pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 106/12.).

Uredio |2017-11-30T09:15:57+01:0029.11.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave