NATJEČAJ ODJELA ZA MATEMATIKU – 04.04.2018.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA MATEMATIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor:

 

zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste – voditelja odsjeka računovodstvenih poslova u Uredu za financije i računovodstvo, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Svi pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: srednja stručna sprema ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima i poznavanje rada na računalu. Uz prijavu, pristupnici natječaja obvezni su priložiti: životopis, izvornik ili ovjeren preslik svjedodžbe, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i potvrdu o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za pristupnike prijavljene na natječaj, koji pristupnici ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako pozvani pristupnik ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Odjela za matematiku www.mathos.unios.hr, naveden je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te će se na istoj stranici objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pristupnika. Pristupnici su obvezni pratiti obavijesti koje će biti objavljene na web-stranici Odjela za matematiku.

 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom: »Za natječaj«.

 

 

Uredio |2018-04-03T10:43:59+02:0003.04.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave