Natječaj Pravnog fakulteta Osijek – 11.04.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti
 5. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju (zamjena za vrijeme bolovanja)

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14. i 127/17.)

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. i 2. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici natječaju prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema Obrascu broj 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. i 4. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17.) i uvjete utvrđene člankom 41. st. 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici natječaju pod točkom 3. za izbor u suradničko zvanje asistenta prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema Obrascu broj 4 – Prijava na natječaj za suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Pristupnici natječaju pod točkom 4. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema Obrascu broj 7 – Prijava na natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje.

 

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Obrazac broj 2., 4. i 7. objavljeni su na mrežnoj stranici Pravnog fakulteta Osijek www.pravos.unios.hr (o nama/propisi).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 5. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema društvenog smjera,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu:

 • životopis s kontakt podacima,
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • presliku rodnog lista,
 • elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariji od dana objave ovog natječaja,
 • odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu priložili obvezujuću dokumentaciju provest će se pisano/usmeno testiranje. Pristupnici će o mjestu i vremenu pisanog testiranja i usmenog testiranja biti obaviješteni putem mrežne stranice Pravnog fakulteta Osijek www.pravos.unios.hr (o nama/natječaji). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom/usmenom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao i dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijave na natječaj pod točkom 1., 2. i 3. podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj pod točkom 4. i 5. podnose se u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave se podnose na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj za ______________ (radno mjesto/naslovno zvanje za koje se pristupnik prijavljuje)“.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

 

Uredio |2018-04-11T12:12:11+02:0011.04.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave