Natječaj Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – 07.02.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

 1. Za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnog podrijetla”, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu

 2. Za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Primjena kakaove ljuske u proizvodnji čokolade i srodnih proizvoda”, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu

 3. Za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Zelene tehnologije u sintezi heterocikličkih spojeva”, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu

 4. za prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije (zamjena za bolovanje)

Pristupnici natječaja pod točkama 1., 2. i 3., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije

 2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

 3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

 4. odlično poznavanje rada na računalu

Dodatno će se vrednovati:

 1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije

 2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj (Obrascu 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis

 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju

 3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)

 5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)

 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane

Pristupnici natječaja pod točkom 4., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili objavljena najmanje tri (3) stručna rada. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje.

Obrasci za prijavu na Natječaj objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) biti će javno objavljene na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Uredio |2018-02-08T11:19:11+01:0008.02.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave