Natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 22.11.2017.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni referent u Središnjoj službi za pravne i kadrovske poslove, nastavnu i znanstvenu djelatnost u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

 Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.)  dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završena srednja škola društvenog smjera
  • 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

 

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat, Trg. Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom „prijava na natječaj za administrativnog referenta“

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredio |2017-11-22T09:24:43+01:0022.11.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave