Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 17-18

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (”Županijski glasnik” broj 2/09.), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije” te na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr.

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. učenike koji su upisani u trogodišnje programe srednje strukovne škole s Liste deficitarnih zanimanja,

 2. studente koji su upisani u prvu i drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija na visokom učilištu odnosno četvrtu i višu godinu integriranog sveučilišnog studija za studijske programe s Liste deficitarnih zanimanja.

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana objave.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici od prvog do trećeg razreda srednje strukovne škole i studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija odnosno od četvrte i viših godina integriranog sveučilišnog studija ukoliko se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,

 • koji imaju status redovitog učenika srednje strukovne škole ili studenta sveučilišnog studija druge razine studija,

 • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,

 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. Opći uspjeh učenika iz svih predmeta u prethodne dvije godine obrazovanja, a za studente opći uspjeh iz svih predmeta za prethodne dvije godine studija,

 2. Socijalni status učenika i studenta.

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

  2. potvrdu o upisu u određeni razred srednje strukovne škole odnosno na određenu godinu druge razine studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,

  3. potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,

  4. pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

  5. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,

  6. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,

  7. potvrdu srednje škole o redovitom obrazovanju kandidata odnosno potvrdu srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan Osječko-baranjske županije,

  8. potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,

  9. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,

  10. presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, odnosno izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

  11. presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

  12. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

  13. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

  14. životopis.

 1. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljena 21 stipendija učenicima i 33 stipendije studentima za 2017./18. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 450,00 kuna mjesečno

 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • zidar – 2

 • vozač motornog vozila – 1

 • stolar – 2

 • bravar/monter i obrađivač rezanjem i deformacijom – 2

 • strojobravar – 2

 • limar – 2

 • tesar – 1

 • mesar – 1

 • keramičar – 2

STEM zanimanja i zanimanja budućnosti za učenike:

 • CNC operater – 3

 • elektroničar – 3

Ukupno: – 21

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

a) u području tehničkih znanosti:

 • magistar/specijalist struke u području arhitekture – 2

 • magistar/specijalist struke u području geodezije – 2

b) u području društvenih znanosti:

 • magistar/specijalist struke u području socijalnog rada – 2

 • magistar/specijalist struke u području logopedije – 1

 • magistar/specijalist struke u području socijalne pedagogije – 1

 • magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije – 1

c) u interdisciplinarnom području znanosti:

– magistar/specijalist struke u području geografije – 2

d) u području biomedicinskih znanosti:

   • doktor medicine – 6

   • doktor dentalne medicine – 4

   • doktor veterinarske medicine – 2

e) u području STEM zanimanja i zanimanja budućnosti:

 • magistar/specijalist struke u području strojarstva – 2

 • magistar/specijalist struke u području računarstva – 2

 • magistar/specijalist struke u području elektrotehnike – 4

 • magistar/specijalist struke u području grafičke tehnologije – 2

Ukupno: – 33

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarno zanimanje

31000 Osijek, Županijska 4/II

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja».

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Uredio |2017-09-11T09:42:18+02:0011.09.2017.|Najave, Natječaji, Studenti i studiranje, Sveučilišne stipendije|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave