Natječaj za izbor zaposlenika – Odjel za biologiju (21. rujna 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 1.05. biologija i 5.07. pedagogija) na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  6. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  7. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

-Pristupnici Natječaja pod točkom 1. i 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.

-Pristupnici natječaja pod točkom 3., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijave se podnose na obrascu br. 4 uz prilaganje potvrde završenog Fakulteta da je pristupnik bio među 10% najboljih studenta.

-Pristupnici Natječaja pod točkom 4., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i ispunjavati posebne uvjete predviđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijave se podnose na obrascu br.6.

-Pristupnici Natječaja pod točkom 5., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija ili diplomski/dodiplomski sveučilišni studij iz područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija i/ili kemija ili iz područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja biotehnologija ili prehrambena tehnologija, poznavanje rada na računalu i položen vozački ispit B-kategorije. Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti: domovnicu, životopis i ovjerenu presliku diplome o završenom studiju.

-Pristupnici Natječaja pod točkom 6., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: završena srednja stručna sprema kemijskog, ekološkog, prehrambenog smjera ili prirodoslovna gimnazija, poznavanje rada na računalu i položen vozački ispit B-kategorije. Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti domovnicu, životopis i ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju.

-Pristupnici Natječaja pod točkom 7., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij/ili dodiplomski sveučilišni studij  iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu. Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti: domovnicu, životopis, ovjerenu presliku diplome, presliku potvrdu HZMO-a o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja).

Prijave na Natječaj pod točkama 1., 2., 3. i 4. se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja za točke 5., 6. i 7. dostavljaju se u jednom primjerku. Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Svi pristupnici Natječaja pod točkom 5., 6. i 7. koji ispunjavaju formalne uvjete moraju pristupiti pismenom testiranju. Mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja kandidata biti će objavljeno na mrežnim stranicama Odjela za biologiju najmanje 5 dana prije održavanja. Nakon završenog pismenog testiranja, kandidati koji ostvare najmanje 70% bodova na pismenom testiranju biti će pozvani na razgovor (intervju). O mjestu i vremenu intervjua kandidati će biti obavješteni na pismenom testiranju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

Tekst natječaja: Natječaj – Odjel za biologiju

Uredio |2016-09-21T13:06:39+02:0021.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave