Natječaj za izbor zaposlenika – Poljoprivredni fakultet (26. rujna)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1) jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom
zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz
znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene
grane bilinogojstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

2) 2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za
preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije na neodređeno vrijeme u punom radnom
vremenu,

2.2. jednog zaposlenika/zaposlenica na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za stručno-
administrativne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

2.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik na
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

2.4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno
vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Pristupnici natječaju pod točkom 1) pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.
93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,
139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.
106/06.), uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja
i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr

Pristupnici natječaju pod 1) se prijavljuju na obrascu 2 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a
uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom
sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, presliku Odluke
Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak
izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i
citiranosti objavljenih radova, pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete.

Pristupnici natječaju pod točkom 2.1. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni
su ispunjavati i sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog
polja filologija ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja
Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo ili diplomski sveučilišni studij
znanstvenog polja ekonomija,
– poznavanje jednog stranog jezika,
– izvrsno poznavanje rada na računalu,
– jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2.1. su obvezni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– dokaz o državljanstvu,
– elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje (e-radna knjižica).
Pristupnici natječaju pod točkom 2.2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su
ispunjavati i sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog
polja ekonomija,
– izvrsno poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2.2. su obvezni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– dokaz o državljanstvu.

Pristupnici natječaju pod točkom 2.3. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su
ispunjavati i sljedeće uvjete:
– srednja stručna sprema strojarskoga smjera,
– poznavanje rada na računalu,
– jedna godina radnoga iskustva.

Pristupnici natječaju pod točkom 2.4. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su
ispunjavati i sljedeće uvjete:
– srednja stručna sprema poljoprivrednoga smjera,
– poznavanje rada na računalu,
– jedna godinu radnoga iskustva.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 2.3. i 2.4. su obvezni priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
– dokaz o državljanstvu i
– elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje (e-radna knjižica).

Svi pristupnici natječaju pod točkom 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja
pisanog testiranja biti će obaviješteni putem mrežnih stranica Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku – www.pfos.unios.hr Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po pozivu za testiranje
smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju.
Pristupnici Natječaju biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana
od dana njegova dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.)
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkom 1. dostavljaju se u pisanom
obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. formatu.
Pristupnici natječaju pod točkama 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta
natječaja dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni
fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom “prijava na
natječaj” .

U prilogu: Tekst natječaja

Obrazac 2

Uredio |2016-09-26T15:33:35+02:0026.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave