Odjel za kulturologiju – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za kulturologiju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicima Odjela za kulturologiju.

 

Pristupnici podnose prijavu na Natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda i obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

 

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni, 1 preslike) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

 

Obrazac 5. objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kulturologiju.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom „za natječaj za poslijedoktoranda-povijest“ ili „za natječaj za poslijedoktoranda-ekonomija“.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Uredio |2016-06-15T20:32:52+02:0015.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave