Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje NATJEČAJ – 08.10.2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i prijam

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju

poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja

Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana fitomedicina na

određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za agrobotaniku i fitofarmaciju

2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti,

znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na

Katedri za agrarnu i ruralnu politiku

2.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti,

znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na

Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za pravne,

kadrovske, opće i administrativne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br.

93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,

2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-

Odluka USRH) i posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku, Statutom Fakulteta i člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u

zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je

objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr

Pristupnici natječaju se prijavljuju na obrascu 5 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz

prijavu su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završenom

diplomskom sveučilišnom studiju, prijepis ocjena odnosno dopunsku ispravu o studiju, presliku

diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, potvrdu visokog učilišta o

sudjelovanju u izvođenju nastave od barem šezdeset (60) norma sati, presliku najmanje jednog

objavljenog znanstvenog rada iz područja istraživanja doktorske disertacije i potvrdu o

sudjelovanju na najmanje jednom znanstvenom nacionalnom ili međunarodnom skupu.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog

jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

 

Pristupnici natječaju pod točkama 2.1. i 2.2. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN

  1. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj

djelatnosti o i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,

2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-

Odluka USRH) i posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku, Statutom Fakulteta i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u

zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je

objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr

Pristupnici natječaju se prijavljuju na obrascu br. 4 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz

prijavu su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završenom

diplomskom sveučilišnom studiju, prijepis ocjena odnosno dopunsku ispravu o studiju i potvrdu

o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na

poslijediplomski sveučilišni studij). Pristupnici natječaja koji su strani državljani dužni su

priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim

okvirom za jezike (C2).

 

Pristupnici natječaju pod točkom 3. pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih

Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

–  završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih

znanosti, znanstvenog polja pravo,

–  izvrsno poznavanje rada na računalu,

– jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 3. su obvezni priložiti:

– životopis,

– presliku diplome,

– dokaz o državljanstvu,

– elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko

osiguranje (e-radna knjižica).

 

Svi pristupnici natječaju pod točkama 1., 2.1., 2.2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete

natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja

pisanog testiranja biti će obaviješteni putem mrežnih stranica Poljoprivrednog fakulteta u

Osijeku – www.pfos.unios.hr Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po pozivu za testiranje

smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju.

Svi pristupnici Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15

dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno

odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.)

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1., 2.1. i 2.2. dostavljaju se u

pisanom obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf.

formatu. Pristupnici natječaju pod točkom 3. prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja

dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni

fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom “prijava na

natječaj” .

 

 

obrazac 4

 

obrazac 5

Uredio |2016-10-10T09:53:32+02:0008.10.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave