Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – natječaj – 6.4.2018.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor

 

 

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručnog referenta za poslijediplomske studije u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.)

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

  • završena srednja škola
  • 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:

 

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
  • priložen odgovarajući dokaze o radu u struci

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom:

 „prijava na natječaj za stručnog referenta“

 

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Uredio |2018-04-06T13:03:55+02:0006.04.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave