Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – natječaj – 06.12.2017.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam

 

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste-voditelj Odjeljka/Ureda za praćenje i provedbu EU fondova i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu za institucijsku podršku EU fondova u Kabinetu rektora u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste-voditelj Odjeljka/Ureda za pravne i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu za pravne i stručno-administrativne poslove u Službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove nastavne i znanstvene djelatnosti /Tajništvu Sveučilišta u rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete kako slijedi:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili sveučilišni diplomski studij prava
 • 3 godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
 • priložen odgovarajući dokaze o radu u struci

 

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat, Trg. Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom:

 „prijava na natječaj za voditelja Odjeljka/Ureda za praćenje i provedbu EU fondova i razvoj“

„prijava na natječaj za voditelja Odjeljka/Ureda za pravne i opće poslove“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Uredio |2017-12-08T08:39:00+01:0006.12.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave