UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU

„SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA U OSIJEKU“

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU
raspisuje
NATJEČAJ

1. jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana animirani film i novi mediji na neodređeno vrijeme, na 50% radnog vremena na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
2. jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija na neodređeno vrijeme, na 50% radnog vremena na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
3. jednog zaposlenika/zaposlene u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
4. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana glazbena pedagogija (za predmet Tambure)na Umjetničkoj akademiji u Osijeku

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.
Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1., 2. i 3. obvezni su popuniti Obrazac br. 2. Pristupnici pod točkama 4. obvezni su popuniti Obrazac br. 7. i priložiti dokumentaciju iz obrasca br. 3. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.
Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).
Pristupnici pod točkama 1., 2. i 3. obvezni su priložiti Potvrdu po potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., 2. i 3., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 4. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom ”Za natječaj“.

Uredio |2016-12-09T14:20:28+01:0007.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave